Mobile QR Code QR CODE

2022-12

P.407

Small-signal Modeling of InP HBT based on PSO-ELM Neural Network

(Jincan Zhang) ; (Yunhang Fan) ; (Min Liu) ; (Jinchan Wang) ; (Liwen Zhang)
P.436

A Review of Noise Reduction Techniques in Noise-shaping SAR ADCs

(Kiho Seong) ; (Jae-Soub Han) ; (Sung-Eun Kim) ; (Yong Shim) ; (Kwang-Hyun Baek)