Mobile QR Code QR CODE

2019-12

P.517

[REGULAR PAPER] A 2 GS/s, 6-bit DAC for UWB Applications In 0.18 ?m CMOS Technology

Yi Zhang;Zhonghua Liu;Changchun Zhang;Yufeng Guo;Ying Zhang;Xiaopeng Li;Youtao Zhang;Hao Gao
P.540

[REGULAR PAPER] Study of Gate Leakage Current on AlGaN/GaN MOS-HEMTs with Atomic Layer Deposited Al2O3 Gate Oxide

Konepachith Ouduangvilai;Hoon-Ki Lee;Vallivedu Janardhanam;P. R. Shekar Reddy;Chel-Jong Choi;Kyu-Hwan Shim